Blog

Convocatòria del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI) del Programa Neotec

S’ha publicat en el BOE de hui, l’extracte de la convocatòria del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI) del Programa Neotec, que finança projectes empresarials de desenvolupament de tecnologia de petites empreses innovadores, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial.

Requisits beneficiaris

–      Xicotetes empreses de màxim 3 anys des de la seua constitució, amb domicili fiscal a Espanya.

–      Innovadora per al que ha de complir els requisits recollits en la lletra d. de l’Annex I de la Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre:

a) Que puga demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

b) Que tinga uns costos d’I+D d’almenys el 10% del total dels seus costos d’explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajuda. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l’exercici fiscal en curs de conformitat amb la certificació d’un auditor extern.

–      Comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 €, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

–      No estar cotitzades ni haver distribuït beneficis, ni haver sorgit d’una operació de concentració segons la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

–      Tindre els comptes anuals dels dos últims exercicis, si escau, depositades en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

Actuacions susceptibles de suport

–      Nous projectes empresarials amb pressupost finançable mínim de 175.000 €, en qualsevol àmbit tecnològic o sectorial, que requerisquen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

S’exclouen projectes el model de negoci dels quals es base primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia, les iniciatives que no reflectisquen clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia, o aquelles que directament o indirectament ocasionen un perjudici significatiu a medi ambient, o estiguen dirigides a augmentar l’eficiència dels combustibles fòssils.

–      Es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empreses, per a reforçar les seues capacitats d’absorció i generació de coneixement.

–      Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2022, i podran tindre una duració d’1 o 2 anys.

–      Despeses finançables: inversions en equips, despeses de personal (segons Annex I de la convocatòria), materials, col·laboracions externes i assessoria, i altres costos (lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor).

 

Finançament

Subvenció de fins al 70% del pressupost de l’actuació (màxim de 250.000 € per beneficiari), i fins al 85% del pressupost elegible si inclou la contractació laboral d’un doctor (import màxim de 325.000 € per beneficiari).

Compatible amb altres ajudes d’altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, internacionals, o de la Unió Europea.

 

Sol·licitud i termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de juliol de 2021 (12.00 hores).

 

Mes informació

–      Pàgina web del CDTI – Programa d’ajudes Neotec

–      Extracte de la convocatòria: Extracte de la Resolució de 7 de maig de 2021 de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI), per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2021 del procediment de concessió d’ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial (BOE de 14/05/2021)

–      Bases reguladores: Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E., d’ajudes públiques en el marc del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, destinades a empreses (BOE de 10/12/2018)


Publica el comentari

You must be logged in to post a comment.

Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.