Entrades categoritzades General

Convocatòria del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI) del Programa Neotec

S’ha publicat en el BOE de hui, l’extracte de la convocatòria del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI) del Programa Neotec, que finança projectes empresarials de desenvolupament de tecnologia de petites empreses innovadores, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial.

Requisits beneficiaris

–      Xicotetes empreses de màxim 3 anys des de la seua constitució, amb domicili fiscal a Espanya.

–      Innovadora per al que ha de complir els requisits recollits en la lletra d. de l’Annex I de la Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre:

a) Que puga demostrar, mitjançant una avaluació realitzada per un expert extern, que desenvoluparà, en un futur previsible, productes, serveis o processos nous o millorats substancialment en comparació amb l’estat de la tècnica en el seu sector i que porten implícit un risc de fracàs tecnològic o industrial.

b) Que tinga uns costos d’I+D d’almenys el 10% del total dels seus costos d’explotació durant almenys un dels tres anys previs a la concessió de l’ajuda. Si es tracta d’una empresa nova sense historial financer, aquesta condició ha de complir-se en l’exercici fiscal en curs de conformitat amb la certificació d’un auditor extern.

–      Comptar amb un capital social mínim, o capital social més prima d’emissió o assumpció, de 20.000 €, desemborsat íntegrament, i inscrit totalment en el registre corresponent abans de la presentació de la sol·licitud.

–      No estar cotitzades ni haver distribuït beneficis, ni haver sorgit d’una operació de concentració segons la Llei 15/2007, de 3 de juliol.

–      Tindre els comptes anuals dels dos últims exercicis, si escau, depositades en el Registre Mercantil o registre oficial corresponent.

Actuacions susceptibles de suport

–      Nous projectes empresarials amb pressupost finançable mínim de 175.000 €, en qualsevol àmbit tecnològic o sectorial, que requerisquen l’ús de tecnologies o coneixements desenvolupats a partir de l’activitat investigadora i l’estratègia de negoci es base en el desenvolupament de tecnologia.

S’exclouen projectes el model de negoci dels quals es base primordialment en serveis a tercers, sense desenvolupament de tecnologia pròpia, les iniciatives que no reflectisquen clarament en el seu pla d’empresa la continuïtat en el desenvolupament de tecnologia, o aquelles que directament o indirectament ocasionen un perjudici significatiu a medi ambient, o estiguen dirigides a augmentar l’eficiència dels combustibles fòssils.

–      Es preval la incorporació de persones amb grau de doctor a l’empreses, per a reforçar les seues capacitats d’absorció i generació de coneixement.

–      Els projectes hauran d’iniciar-se a partir de l’1 de gener de 2022, i podran tindre una duració d’1 o 2 anys.

–      Despeses finançables: inversions en equips, despeses de personal (segons Annex I de la convocatòria), materials, col·laboracions externes i assessoria, i altres costos (lloguers, subministraments, cànons i llicències, despeses de patents i altres drets de propietat industrial, assegurances i despeses derivades de l’informe d’auditor).

 

Finançament

Subvenció de fins al 70% del pressupost de l’actuació (màxim de 250.000 € per beneficiari), i fins al 85% del pressupost elegible si inclou la contractació laboral d’un doctor (import màxim de 325.000 € per beneficiari).

Compatible amb altres ajudes d’altres Administracions o ens públics o privats, nacionals, internacionals, o de la Unió Europea.

 

Sol·licitud i termini

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 8 de juliol de 2021 (12.00 hores).

 

Mes informació

–      Pàgina web del CDTI – Programa d’ajudes Neotec

–      Extracte de la convocatòria: Extracte de la Resolució de 7 de maig de 2021 de la Presidència del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial E.P.E. (CDTI), per la qual s’aprova la convocatòria per a l’any 2021 del procediment de concessió d’ajudes destinades a nous projectes empresarials d’empreses innovadores (Programa NEOTEC) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial (BOE de 14/05/2021)

–      Bases reguladores: Ordre CNU/1308/2018, de 28 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió per part del Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial, E.P.E., d’ajudes públiques en el marc del Subprograma Estatal d’I+D+i Empresarial del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020, destinades a empreses (BOE de 10/12/2018)


SMART4ALL: Xarxa de DIH per a impulsar la tecnologia i el desenvolupament empresarial en el sud, est i centre d’Europa

Eres una PIME i vols participar en projectes europeus però no saps com? Vols participar amb un risc controlat? Et presentem el projecte SMART4LL (Horitzó 2020) compost per un consorci de 25 socis on participen universitats, instituts d’investigació, inversors, organitzacions de Networking, pimes, centres de  innovació i ONG.

Projecte que naix amb l’objectiu de crear relacions entre entitats Europees interessades unint diferents cultures, polítiques, àrees geogràfiques i àmbits d’aplicació,  mitjançant el desenvolupament d’experiments transfronterers que permeten la transferència de coneixements i tecnologia entre la indústria i les entitats acadèmiques.

Proporciona un finançament total de 2,2 milions d’euros a través de 9 convocatòries obertes i secundarà 88 experiments d’aplicació de pioners transfronterers de consorcis europeus. Cada experiment obtindrà un finançament de fins a 80.000 € i comptarà amb el suport de nous servicis de coaching d’experts líders mundials en ètica, tecnologia, finançament i desenvolupament empresarial. Ofereix el concepte Marketplace-as-a-Service, una finestreta única intel·ligent per a startups, pimes i empreses un poc més grans, SMART4ALL revolucionarà l’esperit empresarial i aprofitarà la penetració de mercat per a startups, spin-offs i spin-outs.

Tens tota la informació en el seu web.


1921-2021: Cent anys del lliurament de diplomes a la primera promoció d’Enginyers de Telecomunicació

Amb motiu de la celebració de centenari del títol d’Enginyer de Telecomunicació, el *COIT organitza el 14 maig a les 12.00 hores, un esdeveniment en línia amb les Escoles espanyoles que imparteixen aquest títol.

Durant l’acte es presentaran dos llibres: “Les escoles de ‘Enginyeria de Telecomunicació’: una història d’èxits” i la biografia d’Emilio Novoa. A més, Ángel Cabrera, president of the Geòrgia Institute of Technology, impartirà una conferència.

Imprescindible inscriure’s ací

Comptem amb tu.


Premis Enginyers de Telecomunicació COIT-AEIT

Ja està en marxa la convocatòria dels Premis Enginyers de Telecomunicació COIT – AEIT.

Aquests premis reconeixeran les millors tesis doctorals, els millors treballs fi de màster i les millors trajectòries acadèmiques en Enginyeria de Telecomunicació, tot això gràcies a un gran planter de patrocinadors. Dins de les possibilitats que permeten les circumstàncies de la pandèmia.

Obert fins al 21 de juny, les persones interessades a presentar les seues candidatures hauran de fer-ho a través d’un lloc web confeccionat per a tal efecte. Consulta les bases i inscriu-te ací.


VI Edició Premis a la Innovació Social i Urbana Missions València 2030

La present convocatòria té per objecte regular la concessió d’una gratificació / retribució econòmica i / o reconeixement corresponent, emmarcada en els Premis a la Innovació Social i Urbana Missions València 2030 i destinada a premiar les millors experiències d’investigació i innovació orientades a les àrees de rellevància de Missions València 2030.

Els premis ofereixen les següents categories:
1. Millor projecte d’innovació per a una ciutat saludable.
2. Millor projecte d’innovació per a una ciutat sostenible.
3. Millor projecte d’innovació per a una ciutat compartida.
4. Millor projecte d’innovació per a una ciutat emprenedora.
5. Millor projecte d’innovació procedent de col·legis o instituts.
6. Millor investigació universitària en innovació social i urbana.

Termini de presentació:
Pendent de publicació en el BOP.
El termini de presentació de les sol·licituds és d’un mes a comptar des de l’endemà a la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Més informació: 
Servei d’Innovació
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.30.
Tel. 96 208 4861 – 96 208 48 60.
Correu Electrònic: auxinnovacion@valencia.es

Convocatòria pdf


Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecerte una mejor experiencia y servicio, de acuerdo a tus hábitos de navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso.